ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566
ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566
ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท  ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568
ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568
 
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง
งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย "เนื่องในวันวิสาขบูชา"
 
 
 
[ 19-05-2565]  งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 ...  
[ 18-05-2565]  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบร ...  
[ 18-05-2565] งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘บ้ ...  
[ 18-05-2565]  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ กะบะ+MC บริเวณ​หน้าร้านช้ ...  
[ 18-05-2565]  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ เก๋ง+MC บริเวณ​​บ้า ...  
[ 18-05-2565] โรงพยาบาลน่าน : ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 👉🏻ที่มีความประสงค ...  
[ 17-05-2565] ประกาศลดธงครึ่งเสา  
[ 17-05-2565]  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบร ...  
[ 17-05-2565] งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ปิกอัพเสียหลักชนแผงกั้นข้างทาง บร ...  
[ 16-05-2565] งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อค ...  
 
 
 
 
[ 11-05-2565] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1   เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่ 
[ 05-04-2565] สัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายทุ่งขาม-ดู   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] สัญญาชื้อขายระบบผลิตน้ำประปาฯ หมุ่ที่ 11   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 17-03-2565] สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   เปิดไฟล์เอกสาร 
[ 03-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-01-2565] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
[ 05-04-2565] เผยแพร่ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ 11   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 03-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-12-2564] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูก ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.