ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท  ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568
[20-05-2022]   ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568 
ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566
[20-05-2022]   ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566 
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง
[17-05-2022]   ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง 
งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
[15-05-2022]   งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย "เนื่องในวันวิสาขบูชา"  
ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย
[11-05-2022]   ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
[10-05-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัข – แมว (ฟรี) 🐕🐶🐈🐱
[10-05-2022]   กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัข – แมว (ฟรี) 🐕🐶🐈🐱 
นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางบัวผัด สายคำมา  ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11
[06-05-2022]   นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางบัวผัด สายคำมา ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
[30-03-2022]   พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตันติ /ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ
[22-03-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตันติ /ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ 
เข้าร่วมการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[22-03-2022]   เข้าร่วมการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมซักซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระงับเหตุอัคคีภัย
[18-03-2022]   กิจกรรมซักซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระงับเหตุอัคคีภัย  
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15
[18-03-2022]   พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 
ดำเนินการประชุมวางแผนงาน และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน 🏘 จำนวน 110 หลังคาเรือน
[17-03-2022]   ดำเนินการประชุมวางแผนงาน และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน 🏘 จำนวน 110 หลังคาเรือน  
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[15-02-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.