ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
รับมอบแว่นสายตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
[21-09-2023]   รับมอบแว่นสายตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตค้าและเก็บดอกไม้เพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากวัสดุระเบิดและดอกไม้เพลิง
[18-09-2023]   ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตค้าและเก็บดอกไม้เพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากวัสดุระเบิดและดอกไม้เพลิง 
ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตของเทศบาลตำบลดู่ใต้และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เพื่อให้ได้ข้อยุติปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครองระหว่างตำบลดู่ใต้และตำบลไชยสถาน
[14-09-2023]   ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตของเทศบาลตำบลดู่ใต้และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เพื่อให้ได้ข้อยุติปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครองระหว่างตำบลดู่ใต้และตำบลไชยสถาน 
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
[13-09-2023]   ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
[11-09-2023]   ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)  
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566
[06-09-2023]   ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 3/2566
[05-09-2023]   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 3/2566 
ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กันยายน 2566
[05-09-2023]   ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กันยายน 2566 
ประชุมการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการโครงการ
[01-09-2023]   ประชุมการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไชยสถาน ครั้งที่ 2/2566
[30-08-2023]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไชยสถาน ครั้งที่ 2/2566 
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[29-08-2023]   กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566
[28-08-2023]   ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566
[25-08-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 
กิจกรรม โครงการปฎิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2566
[20-08-2023]   กิจกรรม โครงการปฎิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2566  
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
[18-08-2023]   โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ด้อยโอกาสตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566
[16-08-2023]   โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ด้อยโอกาสตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
[15-08-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น ตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566
[11-08-2023]   พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น ตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566)
[11-08-2023]   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) 
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
[11-08-2023]   กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแสนชื่น บ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
[11-08-2023]   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแสนชื่น บ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566
[09-08-2023]   โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
พิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566
[09-08-2023]   พิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 
โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพระราชดำริ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
[09-08-2023]   โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 
ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
[08-08-2023]   ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
[27-07-2023]   กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (การทำยาหม่องสมุนไพร)
[27-07-2023]   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (การทำยาหม่องสมุนไพร) 
รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และขับเคลื่อน โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[27-07-2023]   รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และขับเคลื่อน โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ในโครงการสอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[25-07-2023]   ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ในโครงการสอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในการเลือกตัั้ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
[21-07-2023]   การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในการเลือกตัั้ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
ประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566
[17-07-2023]   ประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 
ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
[05-07-2023]   ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
[28-06-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
[22-06-2023]   โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ครั้งที่ 1/2566
[22-06-2023]   ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ครั้งที่ 1/2566 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ระดับตำบล
[15-06-2023]   ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ระดับตำบล 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[12-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[12-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[12-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[12-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[11-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[11-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[08-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[08-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[07-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[07-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566  บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[06-06-2023]   โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
[02-06-2023]   เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566  
ประชุมร่วมกับผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน
[30-05-2023]   ประชุมร่วมกับผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน ในการดำเนินการมอบบ้าน จำนวน 3 หลัง ให้แก่... ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
[19-05-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน ในการดำเนินการมอบบ้าน จำนวน 3 หลัง ให้แก่... ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[18-05-2023]   ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ร่วมเสวนา กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลไชยสถานและถืมตอง ในการแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร
[17-05-2023]   ร่วมเสวนา กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลไชยสถานและถืมตอง ในการแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร 
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในกรณี การออกโฉนดที่ดิน ที่มีการรังวัดคลาดเคลื่อน โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานรับรองแนวเขตในเนื้อที่ที่มีเพิ่มขึ้นจากโฉนดเดิม
[08-05-2023]   ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในกรณี การออกโฉนดที่ดิน ที่มีการรังวัดคลาดเคลื่อน โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานรับรองแนวเขตในเนื้อที่ที่มีเพิ่มขึ้นจากโฉนดเดิม 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจ้าฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
[04-05-2023]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจ้าฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566
[03-05-2023]   ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566
[02-05-2023]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดน่าน (คพร.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 1/2566
[02-05-2023]   ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดน่าน (คพร.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 1/2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
[28-04-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566
[28-04-2023]   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566  
เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2566
[24-04-2023]   เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2566  
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.