ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
ประชุมคณะพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565
[21-11-2022]   ประชุมคณะพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565  
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565
[17-11-2022]   ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ?โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป้องกันและรณรงค์ ในมิติและความรุนแรงสุขภาวะผู้หญิง
[16-11-2022]   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ?โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป้องกันและรณรงค์ ในมิติและความรุนแรงสุขภาวะผู้หญิง 
บรรยากาศประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ริ้วขบวนแห่กระทงนางนพมาศ
[10-11-2022]   บรรยากาศประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ริ้วขบวนแห่กระทงนางนพมาศ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[10-11-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และความรู้ทางกฎหมายทั่วไป
[10-11-2022]   โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 
บรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ???????????????? ???? สีสัน???? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565? ????ไชยสถานลอยมันส์????
[09-11-2022]   บรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ???????????????? ???? สีสัน???? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565? ????ไชยสถานลอยมันส์???? 
งานทอดกฐิน
[04-11-2022]   งานทอดกฐิน 
การทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[27-10-2022]   การทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตค้าและเก็บดอกไม้เพลิง ร่วมกับอำเภอเมืองน่าน ณ บ้านปางค่าไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[27-10-2022]   ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตค้าและเก็บดอกไม้เพลิง ร่วมกับอำเภอเมืองน่าน ณ บ้านปางค่าไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
[21-10-2022]   อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ประชุมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลไชยสถาน ประจำปี 2565
[18-10-2022]   ประชุมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลไชยสถาน ประจำปี 2565  
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 🏘
[12-10-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 🏘 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[05-10-2022]   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือนตุลาคม) ประจำปี 2565
[03-10-2022]   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือนตุลาคม) ประจำปี 2565 
พิธีเปิดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
[28-09-2022]   พิธีเปิดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[28-09-2022]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตานุสรณ์”  ผอ.กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐาน  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน
[26-09-2022]   งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตานุสรณ์” ผอ.กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบามี “อุภินนมัตจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
[25-09-2022]   พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบามี “อุภินนมัตจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[24-09-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
ประชุมหารือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[23-09-2022]   ประชุมหารือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูพรพิมล ยอดศรี คุณครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน
[23-09-2022]   งานเกษียณอายุราชการ คุณครูพรพิมล ยอดศรี คุณครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน  
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  ประจำเดือน กันยายน 2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[23-09-2022]   การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน  
ประธานในที่ประชุมหารือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[23-09-2022]   ประธานในที่ประชุมหารือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานโครงการประตูระบายน้ำสมุน จังหวัดน่าน
[22-09-2022]   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานโครงการประตูระบายน้ำสมุน จังหวัดน่าน 
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4
[20-09-2022]   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4 
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4
[20-09-2022]   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4 
พิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
[14-09-2022]   พิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ด้วยทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผ่านกลไกศูนย์ ศพค.,ศปก.ต. และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
[13-09-2022]   โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ด้วยทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผ่านกลไกศูนย์ ศพค.,ศปก.ต. และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลไชยสถาน (วันคนพิการสากลตำบลไชยสถาน) ประจำปี 2565
[12-09-2022]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลไชยสถาน (วันคนพิการสากลตำบลไชยสถาน) ประจำปี 2565 
ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4
[11-09-2022]   ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[09-09-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน ประจำปี 2565
[07-09-2022]   โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน ประจำปี 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี ประจำปี 2565
[06-09-2022]   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี ประจำปี 2565 
ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[06-09-2022]   ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
[02-09-2022]   ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
การส่งมอบการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน  🏘 จำนวน  11 หลังคาเรือน
[02-09-2022]   การส่งมอบการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🏘 จำนวน 11 หลังคาเรือน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565
[29-08-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2/2565
[26-08-2022]   การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2/2565 
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[25-08-2022]   พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ต้อนรับ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำซาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[22-08-2022]   ต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำซาว บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฎิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
[19-08-2022]   ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฎิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ศึกษาดูงานการผลิตระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ (ป๊อกแทงค์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[16-08-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ศึกษาดูงานการผลิตระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ (ป๊อกแทงค์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[15-08-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
ลงพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[12-08-2022]   ลงพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายคุณธรรมนำชีวิต”
[11-08-2022]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายคุณธรรมนำชีวิต”  
โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝก  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[11-08-2022]   โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝก ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่มีทุกภาคส่วนมีสวนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
[10-08-2022]   กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่มีทุกภาคส่วนมีสวนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[10-08-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน
[10-08-2022]   โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน 
กิจกรรม
[10-08-2022]   กิจกรรม"Big Cleaning Day" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 พัน 15 ร่วมกับ พล.ม.1 
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[09-08-2022]   นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
“โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตที่สูงขึ้น : บูรณาการการวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลไชยสถาน และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”
[08-08-2022]   “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตที่สูงขึ้น : บูรณาการการวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลไชยสถาน และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” 
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565
[08-08-2022]   ประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 
“โครงการอบรมวิชาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตำบลไชยสถาน (การผลิตเชื้อรายิวเวอร์เนียร์) ประจำปี 2565”
[05-08-2022]   “โครงการอบรมวิชาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตำบลไชยสถาน (การผลิตเชื้อรายิวเวอร์เนียร์) ประจำปี 2565” 
ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ระดับตำบล
[03-08-2022]   ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ระดับตำบล 
การประชุมและชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[02-08-2022]   การประชุมและชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับอำเภอเมืองน่าน
[28-07-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับอำเภอเมืองน่าน  
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[27-07-2022]   พิธีเปิดโครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชนและการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
[22-07-2022]   โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.