ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองน่าน ประจำปี 2566
[19-03-2023]   วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองน่าน ประจำปี 2566 
งานพิธี
[18-03-2023]   งานพิธี "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ 2566  
กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick off พัฒนาคลองเจ้าฟ้า
[18-03-2023]   กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick off พัฒนาคลองเจ้าฟ้า 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
[15-03-2023]   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัตน่าน (คลองเจ้าฟ้า)
[14-03-2023]   ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัตน่าน (คลองเจ้าฟ้า)  
รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[10-03-2023]   รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[10-03-2023]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
กิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2566
[04-03-2023]   กิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2566  
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2566
[03-03-2023]   ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2566
[02-03-2023]   กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
[28-02-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566
[23-02-2023]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566 
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
[16-02-2023]   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอขอบคุณผู้สนับสนุน มอบเงินสนับสนุนการบำรุงและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
[15-02-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอขอบคุณผู้สนับสนุน มอบเงินสนับสนุนการบำรุงและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 170 ผืน ให้แก่ ประชาชน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[13-02-2023]   ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 170 ผืน ให้แก่ ประชาชน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
ประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[02-02-2023]   ประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
ประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[02-02-2023]   ประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาเปตอง
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาเปตอง  
ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[29-01-2023]   ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 FUN RUN OF CHAISATARN
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 FUN RUN OF CHAISATARN 
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาตะกร้อ  
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแสดงเต้นแอโรบิคของตัวแทนตำบลไชยสถาน
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแสดงเต้นแอโรบิคของตัวแทนตำบลไชยสถาน 
ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566
[29-01-2023]   ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : กองเชียร์ของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[29-01-2023]   ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 : กองเชียร์ของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566
[28-01-2023]   พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค  ให้แก่ ผู้พิการ ,ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[26-01-2023]   ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ ผู้พิการ ,ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
งาน
[22-01-2023]   งาน "วันบูรพาจารย์ประสานบุญรำลึกก" และถวายทานวิหารหลวงปู่สาร ศาลาธรรมใจ ,ประตูวัด งานมุทิตาจิต ตราตั้งเจ้าคณะตำบลไชยสถาน 
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[20-01-2023]   ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[19-01-2023]   ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มอบผ้าห่ม ให้แก่... ผู้พิการทางการเห็นที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ร่วมกับ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดน่าน
[18-01-2023]   มอบผ้าห่ม ให้แก่... ผู้พิการทางการเห็นที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ร่วมกับ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดน่าน 
ต้อนรับ นางนิตยา ยะวิญชาญ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[16-01-2023]   ต้อนรับ นางนิตยา ยะวิญชาญ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
[14-01-2023]   พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 
บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[14-01-2023]   บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือน มกราคม) ประจำปี 2566 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการผ้าไทยใส่สนุกประจำปี 2566
[05-01-2023]   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือน มกราคม) ประจำปี 2566 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการผ้าไทยใส่สนุกประจำปี 2566  
ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[01-01-2023]   ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)
[29-12-2022]   ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[28-12-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
[27-12-2022]   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ  
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[27-12-2022]   ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
[22-12-2022]   โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[21-12-2022]   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
ประชุมโครงการจัดการแข่งกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[21-12-2022]   ประชุมโครงการจัดการแข่งกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ร่วมอนุโมทนา  พระครูสังวรนันทคุณ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[19-12-2022]   ร่วมอนุโมทนา พระครูสังวรนันทคุณ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[19-12-2022]   เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565
[19-12-2022]   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นรากฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2/2565
[08-12-2022]   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นรากฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 2/2565 
ประชุมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[02-12-2022]   ประชุมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[30-11-2022]   ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขอโอนใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม และขอเพิ่มเติมจำนวนห้องพัก
[29-11-2022]   ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขอโอนใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม และขอเพิ่มเติมจำนวนห้องพัก  
ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน
[28-11-2022]   ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน 
ประชุมคณะพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565
[21-11-2022]   ประชุมคณะพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565  
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565
[17-11-2022]   ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ?โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป้องกันและรณรงค์ ในมิติและความรุนแรงสุขภาวะผู้หญิง
[16-11-2022]   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ?โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป้องกันและรณรงค์ ในมิติและความรุนแรงสุขภาวะผู้หญิง 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน
[10-11-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และความรู้ทางกฎหมายทั่วไป
[10-11-2022]   โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 
บรรยากาศประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ริ้วขบวนแห่กระทงนางนพมาศ
[10-11-2022]   บรรยากาศประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ริ้วขบวนแห่กระทงนางนพมาศ 
บรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ???????????????? ???? สีสัน???? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565? ????ไชยสถานลอยมันส์????
[09-11-2022]   บรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ???????????????? ???? สีสัน???? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565? ????ไชยสถานลอยมันส์???? 
งานทอดกฐิน
[04-11-2022]   งานทอดกฐิน 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.