ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 🌿🧄
[21-06-2022]   การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 🌿🧄 
กิจกรรมท้องถิ่นสัญจร
[21-06-2022]   กิจกรรมท้องถิ่นสัญจร 
โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
[16-06-2022]   โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  👉🏻 เรื่อง การพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับที่ 2)
[15-06-2022]   การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👉🏻 เรื่อง การพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับที่ 2) 
งานทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์หอเจ้าหลวงบ้านปางค่า
[12-06-2022]   งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์หอเจ้าหลวงบ้านปางค่า  
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565🔥 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยสถาน 🏫
[10-06-2022]   กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565🔥 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยสถาน 🏫 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
[10-06-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565🔥  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 🏫
[06-06-2022]   กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565🔥 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 🏫 
ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15  ครั้งที่ 1/ประจำปีการศึกษา 2565 และการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องการเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์โควิดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[06-06-2022]   ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 ครั้งที่ 1/ประจำปีการศึกษา 2565 และการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องการเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์โควิดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ประชุมวางแผนงานและแนวทางการช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน ครั้งที่ 3/2565
[31-05-2022]   ประชุมวางแผนงานและแนวทางการช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน ครั้งที่ 3/2565 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565
[25-05-2022]   การตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
[24-05-2022]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้ง 22565
[23-05-2022]   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้ง 22565 
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่และสรงน้ำหลวงปู่สมบูรณ์
[23-05-2022]   พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่และสรงน้ำหลวงปู่สมบูรณ์ 
พิธีฌาปนกิจศพ นางสาวพิกุลทอง ปิงเมือง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[22-05-2022]   พิธีฌาปนกิจศพ นางสาวพิกุลทอง ปิงเมือง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท  ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568
[20-05-2022]   ประชุมชี้แจ้ง ขั้นตอนการก่อสร้างและเวนคืนที่ดิน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน งบประมาณ 300 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างปี 2566-2568 
ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566
[20-05-2022]   ประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2566 
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง
[17-05-2022]   ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝน ตลอด 24 ชั่วโมง 
งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
[15-05-2022]   งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย "เนื่องในวันวิสาขบูชา"  
ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย
[11-05-2022]   ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
[10-05-2022]   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัข – แมว (ฟรี) 🐕🐶🐈🐱
[10-05-2022]   กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัข – แมว (ฟรี) 🐕🐶🐈🐱 
นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางบัวผัด สายคำมา  ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11
[06-05-2022]   นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางบัวผัด สายคำมา ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
[30-03-2022]   พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตันติ /ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ
[22-03-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตันติ /ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ 
เข้าร่วมการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[22-03-2022]   เข้าร่วมการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15
[18-03-2022]   พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 
กิจกรรมซักซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระงับเหตุอัคคีภัย
[18-03-2022]   กิจกรรมซักซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระงับเหตุอัคคีภัย  
ดำเนินการประชุมวางแผนงาน และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน 🏘 จำนวน 110 หลังคาเรือน
[17-03-2022]   ดำเนินการประชุมวางแผนงาน และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน 🏘 จำนวน 110 หลังคาเรือน  
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[15-02-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
[01-02-2022]   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
พิธีบวงสรวงพระเจ้าทันใจ ศรีทุ่งขาม บันดาลโชค
[19-01-2022]   พิธีบวงสรวงพระเจ้าทันใจ ศรีทุ่งขาม บันดาลโชค 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต🙅🏻‍♂️ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ผู้รับความผิดชอบการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[18-01-2022]   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต🙅🏻‍♂️ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ผู้รับความผิดชอบการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การคัดเลือกอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน
[14-01-2022]   การคัดเลือกอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน 
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 🎆👶🏻
[07-01-2022]   กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 🎆👶🏻 
มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019🦠 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน 🏘 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
[05-01-2022]   มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019🦠 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน 🏘 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
มอบชุดปฎิบัติการตำรวจบ้านให้แก่…อาสาตำรวจบ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน
[04-01-2022]   มอบชุดปฎิบัติการตำรวจบ้านให้แก่…อาสาตำรวจบ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
[08-12-2021]   กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ต้อนรับคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
[29-11-2021]   ต้อนรับคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 👀  👩👨สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👨นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👉  (อย่างไม่เป็นทางการ) 👈
[28-11-2021]   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 👀 👩👨สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👨นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👉 (อย่างไม่เป็นทางการ) 👈 
เตรียมความพร้อมในวันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564
[27-11-2021]   เตรียมความพร้อมในวันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการจัดสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในวันลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
[18-11-2021]   ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการจัดสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในวันลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
รับมอบอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาน่าน
[12-11-2021]   รับมอบอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาน่าน 
การซักซ้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[03-11-2021]   การซักซ้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
[02-11-2021]   ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า (M-wheel)
[27-10-2021]   อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า (M-wheel) 
ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
[25-10-2021]   ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ไชยสถาน และประชุมหัวหน้าส่วน เพื่อหารือข้อราชการและการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
[25-10-2021]   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ไชยสถาน และประชุมหัวหน้าส่วน เพื่อหารือข้อราชการและการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร 📑 ✏สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👫  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👨
[11-10-2021]   บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร 📑 ✏สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👫 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👨 
การซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
[01-10-2021]   การซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.