ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
รับฟังความคิดเห็น
_______________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  น้ำประปาหมู่บ้านปางค่าพีทีแลนด์ไหลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 รายละเอียด ::  น้ำประปาที่ได้มีการเชื่ิอมต่อเข้าหมู่บ้านปางค่าพีทีแลนด์ ตั้งแต่ช่วง ตุลาคม 2565 ไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้เพียงพอต่อความต้องการ จำนวนครัวเรื่อนประมาณ 80 หลังคาเรือนได้ ทำให้ลูกบ้านต้องแก้ปัญหาต่างๆเอง เช่น ซื้อน้ำใส่รถมาเติมเองบ้าง ต้องขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้เองบ้าง (ซึ้งไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้) ทั้งนี้ช่วงนี้ลูกบ้านพยายามหาวิธีเก็บน้ำในช่วงที่น้ำไหลมาใช้ให้มากที่สุด ผมจึงอยากให้ ทาง อบต.ไชยสถาน วางแผนแก้ปัญหาด้วยครับ (1)แก้ปัญหาระยะสั้น ทำอย่างไรให้ผ่านช่วงหน้าแล้ง 2566 (โดยแจ้งเรื่องเวลาการปิดเปิดน้ำ เพื่อให้ลูกบ้านเตรียมการ เพื่อให้ผ่านช่วงฤดูแล้งได้) (2)แก้ปัญหาระยะยาวโดยการววางแผนการผลิตน่้ำ (ซึ่งควรจะรู้ว่าผลิตได้กี่ลิตรต่อวัน) วางแผนระบบจำหน่ายเช่นการ วางปั๊มน้ำ วางระบบจำหน่าย แบบที่มีแผนผังให้ชัดเจนครอบคลุมเขตไหนบ้าง รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องนำ้รั่ว (การวางระบบส่วจำหน่ายใต้ดินก็สำคัญเนื่องจากจะได้ทราบว่าน้ำรั่วจุดไหนบ้าง สำหรับ หมู่บ้าน ปางค่าพีทีแลนด์ ผมมีแผนผังคร่าวๆเพื่อให้ทาง อบต. รับไปดำเนินการต่อ *สำหรับเบอร์โทรขอสวงนไว้เนื่องจาก เวปไซต์ ไม่ได้มีการปกปิด เบอร์โทรไว้ (ผมให้ Line ID ไว้แทนครับ)
 ชื่อ ::  วัธนพงษ์ ส.
 ที่อยู่ ::  997 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 เบอร์โทร ::  08182552xx, Line ID:@tiab21120
 อีเมล์ ::  watthanapong98040@gmail.com
 

  โดย :  (watthanapong98040@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 4 ม.ค. 2566   

2
 หัวข้อ ::  น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล
 รายละเอียด ::  บ้านปางค่า หมู่ 4 ฝั่งเดียวกับตลาดน่านเจ้า น้ำประปาไม่ไหลติดต่อกันหลายวัน บางครั้งน้ำขุ่นมาก ทราบมาว่าต้องแบ่งกันใช้ระหว่างบ้านปางค่ากับบ้านพีแลนด์ ถ้าแบ่งกันใช้แบบแบ่งช่วงเวลาเปิด-ปิดน้ำ เช่น เปิดให้ใช้ตอนเช้ากับตอนเย็น เปิดให้ใช้เท่ากันทุกวันๆ ก็ยังดีกว่า ตอนนี้คือน้ำหลายไปหลายวันติดต่อกันกว่าจะมาอีกรอบ ต้องรอเป็นห้าวัน ซึ่งมันเกินไป บางครั้งค่ารักษามิเตอร์แพงกว่าค่าน้ำที่ใช้เพราะน้ำไม่ไหล ไม่รู้น้ำมันไหลไปที่ไหนเสียหมด ทำไมไม่ไหลมาบ้านปางค่าทั้งที่คนบริโภค คนที่จ่ายเงิน ก็คนบ้านปางค่า
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 29 ธ.ค. 2565   

3
 หัวข้อ ::  ไฟส่องแสงสว่างไม่ติดหลายดวง
 รายละเอียด ::  ไหส่องแสงสว่างเส้น ถนนลัดเขาน้อง -ไชยสถาน ตรงหมู่บ้านณัฐนันท์ ไฟเสียหลายดวง เวลากลางคืนน่ากลัวมาก
 ชื่อ ::  ปานฤทัย กาวรรณ์
 ที่อยู่ ::  228 หมู่10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
 เบอร์โทร ::  0624589995
 อีเมล์ ::  nongkong2327@hotmail.com
 

  โดย :  (nongkong2327@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 ส.ค. 2565   

4
 หัวข้อ ::  พื้นที่ข้างเคียงมีต้นไม้รกและรุกล้ำมาในเขตพท.บ้าน
 รายละเอียด ::   เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังของร้านวังผาหมูกะทะ ที่ตั้งอยู่เลยบิ๊กซีมาทางบ.ปางค่า มีต้นไม้ขึ้นรกทึบและกิ่งไม้รุกล้ำมาทางบ้านข้าพเจ้า รวมถึงทำให้มียุงและแมลงเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทางเจ้าของพื้นที่นั้นได้ทำให้พท.มีความโล่ง และกำจัดทั้งกิ่งไม้และวัชพืชที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตพท.ของข้าพเจ้าด้วย
 ชื่อ ::  พรพรรณ อารยะทวีกุล
 ที่อยู่ ::  610 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.ย่าน
 เบอร์โทร ::  0899561815
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 10 ส.ค. 2565   

5
 หัวข้อ ::  ร้องเรียนท่อระบายน้ำบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10
 รายละเอียด ::  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขังในท่อระบายน้ำทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายและยุงลายจำนวนมากและน้ำเน่าขัง มาเป็นระยะเวลานานมากไม่มีการแก้ไขช่วยดำเนินการแก้ไขและกำจัดยุงลายน้ำเน่าเสียด้วย
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 21 มิ.ย. 2565   

6
 หัวข้อ ::  web อบต.
 รายละเอียด ::  ควรเพิ่ม แบบคำขอติดต่อราชการ อบต. ทุกคำขอ เพื่อให้สามารถ download ไปกรอกข้อมูลก่อนไปติดต่อ อบต.
 ชื่อ ::  กฤตพร อาภาสัตย์
 ที่อยู่ ::  32 ม. 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยยา
 เบอร์โทร ::  0898947923
 อีเมล์ ::  kittapornpk@gmail.com
 

  โดย :  (kittapornpk@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 เม.ย. 2565   

 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.