ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement :PA) เพื่อดำรงวิทยฐานะ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    22-09-2566  2  0
2   ประชาสัมพันธ์ : สำนักกฎหมายและที่ดิน เรื่อง… ขออนุญาตปิดประกาศ    22-09-2566  2  0
3   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-09-2566  2  0
4   รับมอบ… ผ้าขาวห่อศพ จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนงานกู้ชีพ-กู้ภัยของ อบต.ไชยสถาน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน    21-09-2566  2  0
5   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เรื่อง การบริการเก็บ และขนขยะมูลฝอย    20-09-2566  3  0
6   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน รณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่    20-09-2566  3  0
7   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : นะน่าน Coffee Love    18-09-2566  3  0
8   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ รถเก๋งเฉี่ยวชนรถมอเตอร์ไซค์ บริเวณถนนสายปางค่า-เขาน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-09-2566  3  0
9   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-09-2566  3  0
10   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-09-2566  4  0
11   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-09-2566  3  0
12   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-09-2566  4  0
13   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ขนมปลาไทยากิ ไส้ทะลัก    11-09-2566  3  0
14   งานพัฒนาชุมชน : ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    08-09-2566  4  0
15   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-09-2566  2  0
16   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน : ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง… ขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-09-2566  2  1
17   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน : ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง… ขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-09-2566  2  0
18   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-09-2566  2  0
19   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    07-09-2566  2  0
20   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-09-2566  2  0
21   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-09-2566  2  0
22   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-09-2566  2  0
23   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านก๊อต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-08-2566  4  0
24   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า)และกิ่งไม้ ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก สายทางปางค่า-เชื่อมทุ่งขาม-เขาน้อย(หนองแขม) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-08-2566  3  0
25   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 : ประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15    31-08-2566  2  0
26   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-08-2566  3  0
27   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-08-2566  5  0
28   เปิดขั้นตอน ‼️ หลังโดนโจรออนไลน์หลอกโอนเงิน ต้องทำอย่างไร?    28-08-2566  2  0
29   ไข้เลือดออกยังน่าห่วง เน้นกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน    28-08-2566  3  0
30   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-08-2566  2  0
31   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงแรมลีลาบูติค บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-08-2566  2  0
32   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-08-2566  3  0
33   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-08-2566  3  0
34   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักลงข้างทาง ณ บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-08-2566  2  0
35   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 (กิจกรรม EMS Rally 2566) ระดับอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียง    25-08-2566  2  0
36   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-08-2566  3  0
37   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 3/2566    24-08-2566  4  0
38   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ : ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง… การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๔ (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำน่าน    23-08-2566  5  0
39   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-08-2566  5  0
40   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ,บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านก๊อต หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-08-2566  5  0
41   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-08-2566  5  0
42   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในหัวข้อ "การช่วยเหลือและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในท้องถิ่น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินตามภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ"    22-08-2566  7  0
43   ขอเชิญประชาชนชาวน่าน‼️มาตรวจคัดกรองฟัน เพื่อทำฟันปลอม ( ฟรี )    21-08-2566  5  0
44   โรคมือเท้าปาก    21-08-2566  5  0
45   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนราวกั้น บริเวณถนนบายพาส บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-08-2566  6  0
46   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ รถมอเตอร์ไซค์ชนรถมอเตอร์ไซค์ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-08-2566  6  0
47   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-08-2566  6  0
48   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน : ประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน    18-08-2566  4  0
49   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-08-2566  4  0
50   งานส่งเสริมสุขและสาธารณสุข : ดำเนินการนำส่งขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้จากพื้นที่ หมู่ 1 -11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-08-2566  4  0
51   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านก๊อต หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-08-2566  5  0
52   ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน เรื่อง… แจกโฉนดที่ดิน    16-08-2566  6  0
53   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดกำจัดไรนก ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน    16-08-2566  3  0
54   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-08-2566  3  0
55   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-08-2566  6  0
56   งานพัฒนาชุมชน : กิจกรรมการถอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน "จักสานเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของเครือข่ายผู้สูงอายุ    13-08-2566  4  0
57   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : แจ้งปิดการให้บริการ ในวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    12-08-2566  4  0
58   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-08-2566  3  0
59   งานพัฒนาชุมชน : ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    11-08-2566  4  0
60   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    11-08-2566  4  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.