ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข    06-02-2566  0  0
2   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    06-02-2566  0  0
3   แจ้งประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.    03-02-2566  2  0
4   ประชาสัมพันธ์ : สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน : เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการประตูระบายน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-02-2566  3  0
5   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-02-2566  3  0
6   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2566  3  0
7   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-01-2566  3  0
8   งานประสานสาธารณูปโภค : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ดำเนินการล้าง/ทำความสะอาดถนน บริเวณรอบหนองน้ำนาท่อ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566    27-01-2566  4  0
9   ขอเชิญชม.... การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566    27-01-2566  7  0
10   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2566  7  0
11   อบรม “โครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีทางปกครองภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน    26-01-2566  6  0
12   ประชุมชี้แจงการใช้สัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน และเสียงไซเรน จังหวัดน่าน    26-01-2566  6  0
13   ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566    26-01-2566  6  0
14   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ,บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และได้เตรียมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2566  6  0
15   ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ : กำหนดการงานสอบ กุมภาพันธ์ 2566    26-01-2566  6  0
16   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ ๑๕ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่หลากหลายกิจกรรม อาธิเช่น กิจกรรมอาชาบำบัด    25-01-2566  5  0
17   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ กระบะ+MC บริเวณตรงข้ามตลาดปางค่า บ้านปางค่าหมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2566  6  0
18   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2566  6  0
19   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-01-2566  6  0
20   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 10 (31/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566)    23-01-2566  6  0
21   คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566    23-01-2566  6  0
22   คู่มือสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546    23-01-2566  6  0
23   เตือน!! ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. ปริมณฑล เกินมาตรฐานระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบ ต้องเฝ้าระวัง 24 ม.ค., 27-28 ม.ค. ดูแลตัวเองเป็นพิเศษ พบการลอยตัวอากาศที่ต่ำ อากาศปิดและนิ่ง    23-01-2566  6  0
24   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    23-01-2566  6  0
25   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : บ้ า น ย า ง น า    23-01-2566  6  0
26   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCชนท้ายรถกระบะ บริเวณหน้าโรงเรียนสมปัญญา บ้านเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2566  6  0
27   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด    20-01-2566  6  0
28   ปฏิทินวันตรุษจีน 2566 จ่าย ไหว้ เที่ยว วันไหนบ้างมาดูกัน    20-01-2566  7  0
29   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-01-2566  6  0
30   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ กระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนน บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-01-2566  6  0
31   หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมออกมาปั่นจักรยานกัน    19-01-2566  6  0
32   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ร้านลุงอ้วน    19-01-2566  6  0
33   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ ๑๕ : โครงการอาหารปลอดภัย (เศรษฐกิจพอเพียง) เด็กๆได้เรียนรู้โดยลงมือปฎิบัติจริง ด้วยการเก็บผลผลิตและการจำหน่าย    18-01-2566  6  0
34   ตำรวจไซเบอร์เตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความหลอกกดลิงก์รับอั่งเปาช่วงตรุษจีน    18-01-2566  6  0
35   ตำรวจออกมาเตือน มิจฉาชีพมักหาวิธีการใหม่ๆ มาหลอกให้เหยื่อบอกรหัสล็อกโทรศัพท์    18-01-2566  6  0
36   ทราบผล!! ปลายเดือน ม.ค.ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจคุณสมบัติละเอียด ส่วนตัว คู่สมรส บุตร หวังใช้งบเต็มประสิทธิภาพช่วยกลุ่มคนตรงเป้า    17-01-2566  7  0
37   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-01-2566  7  0
38   หนาวนี้ เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 11 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566    16-01-2566  7  0
39   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    16-01-2566  7  0
40   แจ้งสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ แข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน    16-01-2566  7  0
41   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน มอบของขวัญ ของรางวัล ให้แก่... เด็กๆ ในโครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566    16-01-2566  7  0
42   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 3 กระทบ 15-19 ม.ค.66    15-01-2566  7  0
43   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    13-01-2566  8  0
44   วันเด็กปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”    13-01-2566  8  0
45   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคเหนือ    12-01-2566  8  0
46   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน    12-01-2566  10  0
47   สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา : พยากรณ์อากาศปรจะจำวัน จังหวัดน่าน ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566    12-01-2566  13  0
48   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ประชุมคณะทำงานด้านการเงิน ,พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566    12-01-2566  13  0
49   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความสะอาดรถยนต์และทำการเช็คอะไหล่และอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    12-01-2566  13  0
50   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านนาท่อ หมู่ที่ และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (พีทีแลนด์) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-01-2566  13  0
51   “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส และเทศกาล” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส    11-01-2566  15  0
52   วันเด็กปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”    11-01-2566  15  0
53   รับมอบ รับของรางวัล โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก บริษัท Global House โกลบอลเฮ้าส์ น่าน    11-01-2566  15  0
54   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ ฟอร์จูเนอร์+กระบะ บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2566  14  0
55   นางสาวน่าน : ขอเชิญชวนร่วมประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2566    10-01-2566  14  0
56   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า…. “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”    10-01-2566  15  0
57   งานพัฒนาชุมชน : ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    10-01-2566  15  0
58   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    09-01-2566  15  0
59   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้ สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หน้า ธกส.เก่า) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  15  0
60   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  16  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.