ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
601   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ออกรับผู้ป่วยชาย 👴🏻 มีอาการไข้ และปวดท้อง ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-08-2565  61  0
602   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-08-2565  60  0
603   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน🪵🌳 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣    20-08-2565  61  0
604   งานประสานสาธารณูปโภค : ตัดหญ้าบำรุงเขตทาง ณ สายทางเขาน้อย-ปางค่า, สายทางนาท่อ-สำนักงานขนส่ง,ตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-08-2565  60  0
605   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (204/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565)    18-08-2565  61  0
606   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-08-2565  61  0
607   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุ สั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสา รักษาดินแดนจังหวัดน่าน (ใหม่)    16-08-2565  62  0
608   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ,บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ,บ้านนาท่อ หมู่ที่ 10 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-08-2565  61  0
609   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ❌🦟 ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-08-2565  61  0
610   ส่องไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" 🔍    16-08-2565  61  0
611   สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (อุทกภัย) และฉีดล้างทำความสะอาดชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก จากพายุมู่หลาน ในพื้นที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน    15-08-2565  63  0
612   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/ 2565    15-08-2565  63  0
613   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2565    14-08-2565  63  0
614   สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน 🗓️วันที่ 14 สิงหาคม 2565    14-08-2565  64  0
615   สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน    14-08-2565  64  0
616   ภาพเรดาร์เชียงราย วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.    12-08-2565  69  0
617   รายงานสภาพระดับน้ำลุ่มแม่น้ำน่าน ประจำวันที่ 12 ส.ค.65 เวลา 08.00น.    12-08-2565  66  0
618   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข 🚑🚑 โดย... นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ออกตรวจสอบเหตุและให้การช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-08-2565  67  0
619   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ออกตรวจสอบเหตุและให้การช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-08-2565  64  0
620   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ออกตรวจสอบระดับน้ำสมุน ณ สะพานบ้านเขื่อนแก้ว (ระดับน้ำอยู่ที่ 2.10 เมตร) ,สะพานที่ 1 และ สะพานที่ 2 บ้านศรีเกิด หมู่ 3 (สามารถสัญจรได้ตามปกติ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-08-2565  65  0
621   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงการตลาดการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้างเหมาบริการรายปี)    11-08-2565  64  0
622   ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565    11-08-2565  62  0
623   รายงานการติดตามสภาวะอากาศ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.    10-08-2565  64  0
624   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน “มู่หลาน”"    10-08-2565  65  0
625   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านปางค่า (หมู่บ้านน่านเจ้า) หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-08-2565  66  0
626   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-08-2565  65  0
627   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ    09-08-2565  64  0
628   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ออกตรวจสอบระดับน้ำสมุน ณ สะพานบ้านเขื่อนแก้ว (ระดับน้ำอยู่ที่ 4.00 เมตร) ,สะพานที่ 1 และ สะพานที่ 2 บ้านศรีเกิด หมู่ 3 (สามารถสัญจรได้ตามปกติ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-08-2565  66  0
629   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-08-2565  67  0
630   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ,บ้านปางค่า (หมู่บ้านพีทีแลนด์) หมู่ที่ 4 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-08-2565  64  0
631   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-08-2565  64  0
632   ททท.สำนักงานน่าน ชวนร่วมบอกเล่าความประทับใจกับกิจกรรม "มาเที่ยวน่านหน้าฝนกับใคร ไหนเล่าซิ" ภายใต้โครงการเที่ยวเมืองรองต้องไปน่าน    08-08-2565  65  0
633   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565)"    07-08-2565  65  0
634   การอนุบาลกล้าหญ้าแฝก ก่อนปลูกในพื้นที่    07-08-2565  63  0
635   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-08-2565  63  0
636   เชิญเที่ยวงาน ไม้ผล อัตลักษณ์คุณภาพดี และของดีเชียงกลาง@น่าน    06-08-2565  64  0
637   สสส.รับสมัครผู้ที่มีความใครสนใจมาร่วมเวทีพากษ์เรือเยาวชนสร้างสุข    06-08-2565  65  0
638   แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 01.00 น.    06-08-2565  64  0
639   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+รถกระบะ บริเวณหน้าโรงเรียนสอนขับ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-08-2565  65  0
640   ขอเชิญชวน..." ซื้อลำไย..จังหวัดน่าน "    05-08-2565  65  0
641   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า    05-08-2565  64  0
642   สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน 🗓️วันที่ 5 สิงหาคม 2565    05-08-2565  65  0
643   เชิญเที่ยวงานไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง@น่าน วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัดตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน    05-08-2565  68  0
644   🇹🇭 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565    05-08-2565  65  0
645   ประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ    05-08-2565  64  0
646   การควบคุมศัตรูพืชไม่มีวิธีการใดดีที่สุด ต้องใช้หลักการแบบผสมผสาน    04-08-2565  67  0
647   ขั้นตอนการจัดทำคำแนะนำ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน    04-08-2565  64  0
648   เศษซากพืชมีค่า อย่าทิ้ง อย่าเผา    03-08-2565  66  0
649   วันแม่ปีนี้ พาแม่และคนในครอบครัว มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะ    03-08-2565  63  0
650   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-08-2565  71  0
651   กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งเตือน จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2565    02-08-2565  65  0
652   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+รถกระบะ บริเวณสามแยกบ้านตาแก้ว บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-08-2565  66  0
653   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    02-08-2565  68  0
654   "ชะลอ-เปิดไฟ-ให้ทาง" 3 ขั้นตอน เมื่อเจอรถฉุกเฉิน    02-08-2565  66  0
655   แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 2 สิงหาคม 2565    02-08-2565  63  0
656   เชิญชม #งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา อ.เวียงสา จ.น่าน ณ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่ากล้วย จ.น่าน    02-08-2565  66  0
657   บ้านฉัน เด่นไชยสถาน ก็มีเซเว่นเปิดใหม่ ใหญ่ซู้ดในเมืองน่าน    02-08-2565  67  0
658   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : และงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    01-08-2565  61  0
659   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-08-2565  65  0
660   รถแบบไหน ไม่ควรขับตาม!!!    01-08-2565  62  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.