ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
841   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-06-2565  72  0
842   เรื่อง รับโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  เปิดเอกสาร   06-06-2565  103  0
843   กลุ่มอาการด้านสุขภาพจิต หลังติดเชื้อโควิด-19    04-06-2565  74  0
844   กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน    04-06-2565  74  0
845   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ฮา-ตา-เกะ    04-06-2565  74  0
846   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    02-06-2565  75  0
847   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเหลือม) 🐍 เข้าเล้าไก่ ณ บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-06-2565  73  0
848   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-06-2565  72  0
849   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 7/ 2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    01-06-2565  73  0
850   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าป่าสุสาน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-06-2565  73  0
851   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-05-2565  74  0
852   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-05-2565  83  0
853   น่าน เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    31-05-2565  73  0
854   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-05-2565  71  0
855   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    30-05-2565  73  0
856   โรงพยาบาลน่าน แจ้งการจัดทำ วัคซีนพาสปอร์ต "Vaccine passport"    29-05-2565  73  0
857   โรงพยาบาลน่าน ปรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19    29-05-2565  76  0
858   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ 📲 ศูนย์นเรนทร ว.40 เหตุ กะบะ+MC บริเวณ​​ตลาดปางค่า บ้านปางค่า​ หมู่ที่ 4​ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-05-2565  77  0
859   ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่    29-05-2565  75  0
860   งานพัฒนาชุมชน : #ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : วิหารหลวงพ่อพระครูประสารปุญญาทร    29-05-2565  78  0
861   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-05-2565  91  0
862   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-05-2565  86  0
863   ภาวะลองโควิด (Long COVID)    24-05-2565  82  0
864   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-05-2565  92  0
865   ไม่มีอาการ ไม่ต้องตรวจ ATK 🙅🏻    23-05-2565  79  0
866   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 และงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    23-05-2565  77  0
867   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-05-2565  81  0
868   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุ 📲ว.13 เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเขียว) 🐍 เข้าบ้าน ณ บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-05-2565  90  0
869   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุ 📲ว.13 เหตุสุนัขติดอยู่ห้างนากลางลำน้ำสมุน 🐕‍🦺 ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-05-2565  76  0
870   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565)" ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565    22-05-2565  91  0
871   ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565    22-05-2565  109  0
872   ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า สามารถ Walk in มารับได้เลย ไม่ต้องจอง    22-05-2565  75  0
873   หากมีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชี ควรทำอย่างไร จะใช้หรือไม่ใช้ดี ?    20-05-2565  74  0
874   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-05-2565  71  0
875   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-05-2565  70  0
876   อาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขประจำตัวสอบ จำนวน 1,150 คน    20-05-2565  83  0
877   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-05-2565  80  0
878   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-05-2565  82  0
879   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-05-2565  94  0
880   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ กะบะ+MC บริเวณ​หน้าร้านช้างกิจการเกษตร​ บ้านปางค่า​ หมู่ที่ 4 ถนน​ น่าน-บ้านหลวง​ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-05-2565  77  0
881   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ เก๋ง+MC บริเวณ​​บ้านปางค่า​ หมู่ที่ 4 ถนน​ น่าน-บ้านหลวง​ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-05-2565  78  0
882   โรงพยาบาลน่าน : ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 👉🏻ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า    18-05-2565  73  0
883   ประกาศลดธงครึ่งเสา    17-05-2565  79  0
884   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-05-2565  76  0
885   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ปิกอัพเสียหลักชนแผงกั้นข้างทาง บริเวณหน้าถนนบาสพาส บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-05-2565  75  0
886   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-05-2565  85  0
887   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-05-2565  69  0
888   มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    12-05-2565  81  0
889   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565    10-05-2565  94  0
890   คณะทำงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (E-PLAN)    26-04-2565  92  0
891   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัข – แมว (ฟรี)    22-04-2565  90  0
892   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ    01-04-2565  112  0
893   การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วยน้อย    11-03-2565  93  0
894   โรงพยาบาลน่าน แจ้งปรับการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19    11-03-2565  85  0
895   แนะนำพี่น้องประชาชน ทุกคน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง (ไม่ต้องมาโรงพยาบาล) ด้วยชุดตรวจ ATK    11-03-2565  84  0
896   ตู้จำหน่ายATKอัตโนมัติ    11-03-2565  86  0
897   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565    11-03-2565  89  0
898   ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อประสานงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565    01-03-2565  81  0
899   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-02-2565  55  0
900   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ หอพักนักเรียน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-02-2565  65  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.