ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
901   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-02-2565  63  0
902   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา 🇨🇷 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    26-02-2565  61  0
903   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/ 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19    26-02-2565  62  0
904   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-02-2565  60  0
905   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้ากรมทางหลวงชนบท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-02-2565  61  0
906   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-02-2565  61  0
907   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2565  62  0
908   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ กะบะ+เสาไฟ บริเวณหน้าตลาดแม่บุญตุ้ม ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 🏥    23-02-2565  62  0
909   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บริษัทมายแม็ก คอฟฟี่ กาดน้ำทอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2565  62  0
910   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2565  63  0
911   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2565  61  0
912   การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่กลุ่มเป้าหมาย    23-02-2565  101  0
913   กิจการสภา  บันทึกการประชุมสภา ครั้งแรก บันทึการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2   23-02-2565  95  0
914   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านพักครู ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-02-2565  64  0
915   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานปกครองจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-02-2565  63  0
916   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 🦠💉 แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนนิธิวิทย์ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-02-2565  62  0
917   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ 🪵 ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 (บ้านก๊อดยาว) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-02-2565  64  0
918   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-02-2565  64  0
919   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา 🇨🇷 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    19-02-2565  63  0
920   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+MC บริเวณหน้าตลาดปางค่า บ้านปางค่า หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-02-2565  64  0
921   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-02-2565  62  0
922   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-02-2565  63  0
923   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-02-2565  63  0
924   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้ป่าใกล้ชุมชน บริเวณทางเข้ามูลนิธิ กลุ่มฮักเมืองน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-02-2565  64  0
925   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565    17-02-2565  76  0
926   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา 🇨🇷 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    16-02-2565  65  0
927   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-02-2565  64  0
928   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันมาฆบูชา)    15-02-2565  64  0
929   การเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน)    15-02-2565  63  0
930   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-02-2565  64  0
931   ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้าง ถนนสายบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และถนนสายศรีเกิด (สถานีเพาะชำกล้าไม้)    09-02-2565  76  0
932   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล    04-02-2565  77  0
933   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน มกราคม 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   03-02-2565  74  0
934   พิธีบวงสรวงพระเจ้าทันใจ ศรีทุ่งขาม บันดาลโชค    02-02-2565  105  0
935   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ หมู่บ้านสันติภาพ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-02-2565  65  0
936   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2565  64  0
937   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2565  64  0
938   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้ป่าใกล้บ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนพลังแผ่นดิน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2565  63  0
939   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้ป่าใกล้บ้านเรือนประชาชน บริเวณโรงแรมโนเบิ้ลเฮ้าส์ ถนนบายพาส ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2565  64  0
940   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้ป่าใกล้บ้านเรือนประชาชน บริเวณบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-01-2565  63  0
941   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-01-2565  62  0
942   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-01-2565  63  0
943   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานปกครองจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-01-2565  64  0
944   การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/ 2565    27-01-2565  63  0
945   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-01-2565  64  0
946   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-01-2565  62  0
947   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2565  63  0
948   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณบ้านปางค่า หมู่ 4 (หน้าธกส.เก่า) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  65  0
949   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  64  0
950   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (ทีพีแลนด์) และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  65  0
951   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  63  0
952   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ,บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  61  0
953   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันควบคุมโควิด-19 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลไชยสถาน (ศปก.ต.ไชยสถาน)    25-01-2565  64  0
954   การประชุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาท บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2565  64  0
955   พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 5)    25-01-2565  60  0
956   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-01-2565  64  0
957   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-01-2565  62  0
958   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านสันติภาพ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-01-2565  63  0
959   ปรับมาตรการคุมโควิด-19    23-01-2565  64  0
960   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้กองไม้ 🔥 บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-01-2565  63  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.