ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
961   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-01-2565  62  0
962   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ,บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-01-2565  63  0
963   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+กะบะ บริเวณบ้านนาท่อ หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-01-2565  67  0
964   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-01-2565  64  0
965   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  65  0
966   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  63  0
967   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  63  0
968   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านค่าใหม่เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  57  0
969   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  63  0
970   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านและสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2565  64  0
971   กิจกรรมโครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 “คนพิการ ร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”    20-01-2565  63  0
972   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2565 📝    18-01-2565  62  0
973   หากตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบผลบวก 🦠 โทรแจ้งโรงพยาบาลที่ท่านอยู่ในพื้นที่ได้ทันที ☎️    18-01-2565  64  0
974   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-01-2565  64  0
975   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565    14-01-2565  64  0
976   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-01-2565  64  0
977   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-01-2565  64  0
978   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   12-01-2565  71  0
979   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ,บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-01-2565  62  0
980   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-01-2565  65  0
981   เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือต่างจังหวัดมา แนะนำให้ตรวจ ATK ทุกครั้ง และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 14 วัน 🚗✈️    11-01-2565  63  0
982   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานศาลจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-01-2565  60  0
983   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ได้รับแจ้งเหตุ 📲 ว.40 เกิดเหตุ Mc ล้มเอง บริเวณหน้า รพ.สต.ปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2565  63  0
984   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19    10-01-2565  63  0
985   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ,สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2565  60  0
986   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2565  62  0
987   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2565  63  0
988   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2565  63  0
989   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ได้รับแจ้งเหตุ 📲 ศูนย์นเรนทร เหตุมีผู้ป่วยชาย 👨🏻 มีอาการชักเกรง ไม่รู้สึกตัว เจ้าหน้าที่กู้ชีพไชยสถานปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสาน ว.7 รถเปลี่ยนถ่ายกับรถกู้ชีพนครน่าน นำส่งโรงพยาบาลน่าน ต่อไป 🏥    09-01-2565  63  0
990   เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔)    09-01-2565  63  0
991   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-01-2565  62  0
992   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-01-2565  60  0
993   ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠 ATK (Antigen Test Kit)    07-01-2565  62  0
994   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ,บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-01-2565  61  0
995   งานประสานสาธารณูปโภค : การตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-01-2565  62  0
996   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-01-2565  61  0
997   ร่วมต้อนรับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ    06-01-2565  57  0
998   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-01-2565  62  0
999   ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-01-2565  62  0
1000   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านพักอัยการจังหวัด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-01-2565  62  0
1001   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 👶🏻 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน 🏫    05-01-2565  61  0
1002   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 👶🏻 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม.พัน 15 🏫    05-01-2565  61  0
1003   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้า) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-01-2565  62  0
1004   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : 📲ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-01-2565  61  0
1005   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    03-01-2565  61  0
1006   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    02-01-2565  62  0
1007   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    01-01-2565  62  0
1008   🎇🎆 สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2022 🎆🎇    01-01-2565  61  0
1009   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    31-12-2564  62  0
1010   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    31-12-2564  62  0
1011   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : การงดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🚛 ช่วงระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่)    30-12-2564  62  0
1012   เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธง 🙏ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน 🚧 ตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 🚨 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565)    30-12-2564  59  0
1013   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งแรก    30-12-2564  62  0
1014   การติดตามประเมินประกันคุณภาพภายใน 📝 และนิเทศการศึกษาปฐมวัย (สมศ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    29-12-2564  61  0
1015   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-12-2564  58  0
1016   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-12-2564  62  0
1017   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-12-2564  57  0
1018   ปักธงแดง 🚩 แจ้งเตือนโค้งอันตราย และจุดเสี่ยง ⚠ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน "ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "    27-12-2564  60  0
1019   เคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    27-12-2564  61  0
1020   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-12-2564  58  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.