ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1021   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-12-2564  63  0
1022   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณเส้นทางปางค่า-เขาน้อย (เรือนจำเขาน้อย) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-12-2564  60  0
1023   ฝึกอบรมการซักซ้อมแผนและอพยพหนีไฟ 💢 การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น    24-12-2564  58  0
1024   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ Mcล้มเอง บริเวณหน้าบิ๊กซี ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-12-2564  60  0
1025   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-12-2564  60  0
1026   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ Mc+กะบะ บริเวณหน้าตลาดแม่บุญตุ้ม ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-12-2564  59  0
1027   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ไม้เสียบลูกชิ้นปักคาเท้าขวา บริเวณโรงเรียนสมปัญญา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-12-2564  60  0
1028   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2564  62  0
1029   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2564  59  0
1030   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเขียวหางไหม้) 🐍 เข้าบ้าน ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2564  59  0
1031   ลงพื้นที่สถานประกอบการห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้า    21-12-2564  62  0
1032   การฝึกอบรมและการซักซ้อมแผนปฏิบัติการสาธารณภัยบนโต๊ะ (TTX ) และสถานการณ์จำลอง 👩🏻‍🦽💉    21-12-2564  60  0
1033   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2564  60  0
1034   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-12-2564  62  0
1035   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-12-2564  60  0
1036   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : MCล้มเอง บริเวณบ้านตาแก้ว หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-12-2564  61  0
1037   ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 จังหวัด    20-12-2564  56  0
1038   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-12-2564  58  0
1039   โครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 5 พร้อมอุปกรณ์กีฬา⚽️🏸🏓 และเลี้ยงอาหารกลางวัน🍛🍦 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-12-2564  60  0
1040   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-12-2564  61  0
1041   ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    17-12-2564  62  0
1042   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-12-2564  59  0
1043   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ว.40 MC+รถกะบะ บริเวณหน้าบิ๊กซีน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-12-2564  60  0
1044   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้กองไม้ บริเวณบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-12-2564  63  0
1045   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ว.40 MC+รถกะบะ บริเวณหน้าโรงเรียนสมปัญญา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-12-2564  62  0
1046   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-12-2564  61  0
1047   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (ทีพีแลนด์) และบ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-12-2564  62  0
1048   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-12-2564  63  0
1049   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน    14-12-2564  62  0
1050   เคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    13-12-2564  62  0
1051   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-12-2564  59  0
1052   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ (วันรัฐธรรมนูญ)    10-12-2564  61  0
1053   เคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    09-12-2564  61  0
1054   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-12-2564  61  0
1055   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ 📲ว.40 MC+กะบะ บริเวณบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-12-2564  60  0
1056   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ 📲ว.40 MC ล้มเอง บริเวณถนนน่าน-บ้านหลวง    06-12-2564  60  0
1057   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้กองขยะ บริเวณหลังวัดป่าธรรมชัย ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-12-2564  63  0
1058   ความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    06-12-2564  60  0
1059   มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ผ่านจุดผ่านแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    04-12-2564  62  0
1060   งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ❌งดดื่มสุราร่วมกัน    04-12-2564  62  0
1061   วันพ่อแห่งชาติ    04-12-2564  61  0
1062   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ (วันพ่อแห่งชาติ)    04-12-2564  58  0
1063   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เกิดเหตุ 📲ว.40 MC+เสาป้ายข้างทาง บริเวณบ้านตาแก้ว หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-12-2564  60  0
1064   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-12-2564  62  0
1065   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-12-2564  60  0
1066   พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2)    02-12-2564  59  0
1067   โครงการ COVID Free Setting จังหวัดน่าน    02-12-2564  62  0
1068   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-12-2564  61  0
1069   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2564  63  0
1070   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2564  64  0
1071   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน 15    29-11-2564  52  0
1072   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง✏ 👩👨สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👨นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    29-11-2564  63  0
1073   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ผู้ป่วยล้ม ไม่รู้สึกตัว ณ บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-11-2564  63  0
1074   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-11-2564  63  0
1075   ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    28-11-2564  62  0
1076   ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 5/2564    28-11-2564  61  0
1077   เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 🚻 เข้าคูหา ❌ เบอร์เดียว ทั้ง นายก และ ส.อบต. ✏❌    28-11-2564  64  0
1078   การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ❌ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564    26-11-2564  64  0
1079   กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)    25-11-2564  63  0
1080   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้ง    25-11-2564  65  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.