ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1081   เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่ว ระดับต้น) เทศบาลตำบลดู่ใต้    24-11-2564  60  0
1082   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง ร่วมกับหมู่บ้าน บริเวณศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-11-2564  65  0
1083   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-11-2564  65  0
1084   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-11-2564  64  0
1085   กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)    23-11-2564  67  0
1086   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ได้รับแจ้งเหตุ 📲ว.40 MC+รถเก๋ง บริเวณสี่แยกบ้านไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-11-2564  66  0
1087   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-11-2564  65  0
1088   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้ง 📲ว.4 นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🚒 🚒 สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-11-2564  65  0
1089   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณสุข 🚑 : เหตุ ว.4 ประทัดระเบิดใส่มือ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก (หนองน้ำนาท่อ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน    20-11-2564  65  0
1090   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-11-2564  65  0
1091   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน 15 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-11-2564  65  0
1092   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณสุข 🚑 : จัดสถานที่อำนวยความสะดวกวันลอยกระทง 🎇🎉 ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก (หนองน้ำนาท่อ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-11-2564  64  0
1093   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-11-2564  64  0
1094   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-11-2564  65  0
1095   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน 15 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-11-2564  64  0
1096   ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาการเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ    18-11-2564  62  0
1097   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-11-2564  64  0
1098   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-11-2564  64  0
1099   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ได้ออกตรวจเหตุ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ไชยสถาน หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2564  62  0
1100   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    14-11-2564  65  0
1101   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : ได้รับแจ้งเหตุ เหตุ ว.40 MC+รถกระบะ    14-11-2564  64  0
1102   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-11-2564  64  0
1103   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์    12-11-2564  63  0
1104   ขอความร่วมมือในการปล่อยโคมลอยในเทศกาล "ลอยกระทง" ❌งดปล่อยโคมลอยในห้วงเวลา 08.00-18.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวฯ มีอากาศยานทำการบินขึ้น-ลง ท่าอากาศยานน่านนคร    12-11-2564  62  0
1105   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-11-2564  65  0
1106   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-11-2564  62  0
1107   มอบรถเข็นไฟฟ้า ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านก๊อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-11-2564  60  0
1108   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-11-2564  62  0
1109   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านก๊อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-11-2564  62  0
1110   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🙏ในการนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกและการประสานงานจากนางแววตา อุ่นอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เป็นอย่างดี 🙏    10-11-2564  62  0
1111   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : การนิเทศก์การเรียนการสอน แนะนำการปฏิบัติงานตามระเบียบทางราชการ และตรวจความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน 15 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-11-2564  61  0
1112   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-11-2564  61  0
1113   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-11-2564  61  0
1114   เนินการออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-11-2564  63  0
1115   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน " รายงานกิจกรรมประจำวัน"    09-11-2564  61  0
1116   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-11-2564  60  0
1117   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-11-2564  62  0
1118   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-11-2564  63  0
1119   กกต. แจงเหตุโชว์สีบัตรเลือกตั้ง อบต. ป้องกันการสับสน    07-11-2564  62  0
1120   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-11-2564  60  0
1121   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-11-2564  63  0
1122   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19    04-11-2564  62  0
1123   มาตราการปรับระดับพื้นที่ควบคุม    04-11-2564  63  0
1124   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-11-2564  61  0
1125   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในวันที่ 4 - 13 พฤศจิกายน 2564    04-11-2564  61  0
1126   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ตรวจเยี่ยมและแนะนำประกันคุณภาพการศึกษา    04-11-2564  59  0
1127   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน " รายงานกิจกรรมประจำวัน"    04-11-2564  61  0
1128   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม.พัน 15 " รายงานกิจกรรมประจำวัน"    04-11-2564  63  0
1129   การออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน👉เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 🙋👫👪 มาลงคะแนน ✖ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณหน่วยเลือกตั้ง บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-11-2564  62  0
1130   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 สนับสนุน ล้าง/ทำความสะอาด บริเวณถนนสายน่าน-บ้านหลวง (หน้าชลประทานน่าน) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-11-2564  62  0
1131   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-11-2564  61  0
1132   ลงพื้นที่ออกติดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ( ส.ถ./ผ.ถ. 1/5 ) และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1)    02-11-2564  62  0
1133   ทอดกฐินปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19    02-11-2564  63  0
1134   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานที่เลือกตั้งฯ หมู่ที่ 1-11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-11-2564  62  0
1135   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง เริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564    31-10-2564  63  0
1136   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ มีผู้ป่วยอาการ ไข้สูง ซึม บริเวณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-10-2564  64  0
1137   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4,บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-10-2564  63  0
1138   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-10-2564  62  0
1139   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-10-2564  64  0
1140   ตัวอย่างบัตรเสีย การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2564    28-10-2564  63  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.