ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-04-2566  18  0
62   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-04-2566  23  0
63   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ กระบะ+เสาไฟฟ้า บริเวณหน้าปั๊มบางจาก บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-04-2566  23  0
64   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-04-2566  23  0
65   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2566)    14-04-2566  17  0
66   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2566)    13-04-2566  20  0
67   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านก๊อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-04-2566  20  0
68   ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ... ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566    12-04-2566  24  0
69   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2566)    12-04-2566  22  0
70   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดทำการช่วงระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์    12-04-2566  17  0
71   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 (จุดบริการประชาชน) และบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    11-04-2566  21  0
72   ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566    11-04-2566  22  0
73   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2565 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์    10-04-2566  21  0
74   ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566    10-04-2566  23  0
75   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตร บริเวณบ้านก๊อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-04-2566  23  0
76   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ปักธงแดง แจ้งเตือนโค้งอันตราย และจุดเสี่ยง ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน "ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "    08-04-2566  22  0
77   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2566    07-04-2566  23  0
78   ประชาสัมพันธ์หยุดทำการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์    05-04-2566  30  0
79   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์ชนสุนัข บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-04-2566  30  0
80   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-04-2566  28  0
81   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 (วันจักรี) โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป    05-04-2566  31  0
82   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    05-04-2566  36  0
83   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา)    03-04-2566  36  0
84   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา    24-03-2566  56  0
85   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-03-2566  31  0
86   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-03-2566  38  0
87   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-03-2566  37  0
88   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์+เก๋ง บริเวณถนนหน้าบิ๊กซี บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-03-2566  39  0
89   รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อถล. คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง    16-03-2566  39  0
90   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+มอเตอร์ไซค์ บริเวณถนนสายทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-03-2566  34  0
91   เช็กรายชื่อจังหวัด ระวังพายุฤดูร้อน 12-14 มี.ค. 66    10-03-2566  36  0
92   สสจ.น่าน ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นควันจาก Air4thai จ.น่าน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ เวลา 12.00 น.    10-03-2566  38  0
93   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1    09-03-2566  39  0
94   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์+สุนัข บริเวณถนนสายปางค่า-เขาน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-03-2566  47  0
95   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    06-03-2566  46  0
96   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    05-03-2566  43  0
97   ท่าเตะขา ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายบนเตียง หรือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการดูแลเพื่อความปลอดภัย    04-03-2566  45  0
98   ชุดสังฆทาน ช่วงวันมาฆบูชา ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา    04-03-2566  47  0
99   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+กระบะ บริเวณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-03-2566  60  0
100   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    04-03-2566  45  0
101   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    03-03-2566  45  0
102   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+MC บริเวณตรงข้ามตลาดปางค่า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-03-2566  46  0
103   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง) และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  เปิดเอกสาร   03-03-2566  50  11
104   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-03-2566  51  0
105   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+กระบะ บริเวณถนนข้างวัดบ้านเรือง บ้านเรือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-02-2566  53  0
106   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-02-2566  49  0
107   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+กระบะ จำนวน 3 คัน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2566  47  0
108   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2566  65  0
109   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+เสาไฟฟ้า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-02-2566  47  0
110   งานพัฒนาชุมชน : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชุนจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ    21-02-2566  46  0
111   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดน่าน ปิดประกาศ เรื่องการอนุญาตให้ผู้รับการจัดที่ดินแทนที่ ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน    21-02-2566  52  0
112   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย : เหตุ รถเครนเกี่ยวสายไฟ บริเวณ บ้านกาใส หมู่ที่ 8 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-02-2566  49  0
113   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-02-2566  53  0
114   งานพัฒนาชุมชน : ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2 566 ของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น.)    18-02-2566  49  0
115   ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสาร   17-02-2566  45  1
116   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+เสาไฟฟ้า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-02-2566  46  0
117   ขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้มารับบริการ ผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT    15-02-2566  56  0
118   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    13-02-2566  52  0
119   งานพัฒนาชุมชน : การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    10-02-2566  54  0
120   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ครัวกระเพรานรก    10-02-2566  51  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.