ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง… โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน    10-02-2566  51  0
122   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    09-02-2566  58  0
123   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้าการเคหะ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-02-2566  60  0
124   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง    08-02-2566  59  0
125   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    08-02-2566  60  0
126   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ นน.2/2566    07-02-2566  57  0
127   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเหลือม) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-02-2566  58  0
128   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้ไร่สวนของประชาชน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-02-2566  57  0
129   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข    06-02-2566  61  0
130   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    06-02-2566  61  0
131   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    05-02-2566  58  0
132   มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ชิดสตรีไทย    05-02-2566  60  0
133   กรมอนามัย แนะ มะเร็งป้องกันได้ เริ่มที่ตนเอง    05-02-2566  58  0
134   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    05-02-2566  51  0
135   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-02-2566  53  0
136   แจ้งประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.    03-02-2566  56  0
137   ประชาสัมพันธ์ : สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน : เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการประตูระบายน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-02-2566  56  0
138   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-02-2566  55  0
139   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2566  58  0
140   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-01-2566  55  0
141   งานประสานสาธารณูปโภค : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ดำเนินการล้าง/ทำความสะอาดถนน บริเวณรอบหนองน้ำนาท่อ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566    27-01-2566  58  0
142   ขอเชิญชม.... การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566    27-01-2566  59  0
143   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2566  59  0
144   อบรม “โครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีทางปกครองภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน    26-01-2566  56  0
145   ประชุมชี้แจงการใช้สัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน และเสียงไซเรน จังหวัดน่าน    26-01-2566  58  0
146   ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566    26-01-2566  58  0
147   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ,บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และได้เตรียมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2566  55  0
148   ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ : กำหนดการงานสอบ กุมภาพันธ์ 2566    26-01-2566  59  0
149   เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการการยื่นคำขออนุญาตใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔  เปิดเอกสาร   25-01-2566  50  3
150   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ ๑๕ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่หลากหลายกิจกรรม อาธิเช่น กิจกรรมอาชาบำบัด    25-01-2566  54  0
151   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ กระบะ+MC บริเวณตรงข้ามตลาดปางค่า บ้านปางค่าหมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2566  59  0
152   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-01-2566  57  0
153   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-01-2566  60  0
154   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 10 (31/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566)    23-01-2566  57  0
155   คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566    23-01-2566  57  0
156   คู่มือสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546    23-01-2566  58  0
157   เตือน!! ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. ปริมณฑล เกินมาตรฐานระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบ ต้องเฝ้าระวัง 24 ม.ค., 27-28 ม.ค. ดูแลตัวเองเป็นพิเศษ พบการลอยตัวอากาศที่ต่ำ อากาศปิดและนิ่ง    23-01-2566  52  0
158   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    23-01-2566  59  0
159   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : บ้ า น ย า ง น า    23-01-2566  57  0
160   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCชนท้ายรถกระบะ บริเวณหน้าโรงเรียนสมปัญญา บ้านเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-01-2566  59  0
161   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด    20-01-2566  57  0
162   ปฏิทินวันตรุษจีน 2566 จ่าย ไหว้ เที่ยว วันไหนบ้างมาดูกัน    20-01-2566  58  0
163   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-01-2566  55  0
164   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ กระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนน บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-01-2566  59  0
165   หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมออกมาปั่นจักรยานกัน    19-01-2566  57  0
166   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ร้านลุงอ้วน    19-01-2566  52  0
167   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ ๑๕ : โครงการอาหารปลอดภัย (เศรษฐกิจพอเพียง) เด็กๆได้เรียนรู้โดยลงมือปฎิบัติจริง ด้วยการเก็บผลผลิตและการจำหน่าย    18-01-2566  57  0
168   ตำรวจไซเบอร์เตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความหลอกกดลิงก์รับอั่งเปาช่วงตรุษจีน    18-01-2566  55  0
169   ตำรวจออกมาเตือน มิจฉาชีพมักหาวิธีการใหม่ๆ มาหลอกให้เหยื่อบอกรหัสล็อกโทรศัพท์    18-01-2566  56  0
170   ทราบผล!! ปลายเดือน ม.ค.ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจคุณสมบัติละเอียด ส่วนตัว คู่สมรส บุตร หวังใช้งบเต็มประสิทธิภาพช่วยกลุ่มคนตรงเป้า    17-01-2566  54  0
171   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-01-2566  59  0
172   หนาวนี้ เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 11 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566    16-01-2566  58  0
173   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    16-01-2566  52  0
174   แจ้งสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ แข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน    16-01-2566  54  0
175   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน มอบของขวัญ ของรางวัล ให้แก่... เด็กๆ ในโครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566    16-01-2566  55  0
176   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 3 กระทบ 15-19 ม.ค.66    15-01-2566  53  0
177   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองแผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    13-01-2566  56  0
178   วันเด็กปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”    13-01-2566  55  0
179   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคเหนือ    12-01-2566  56  0
180   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน    12-01-2566  57  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.