ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
181   สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา : พยากรณ์อากาศปรจะจำวัน จังหวัดน่าน ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566    12-01-2566  58  0
182   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ประชุมคณะทำงานด้านการเงิน ,พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานตำบลไชยสถาน ครั้งที่ 1/2566    12-01-2566  55  0
183   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความสะอาดรถยนต์และทำการเช็คอะไหล่และอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    12-01-2566  56  0
184   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านนาท่อ หมู่ที่ และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (พีทีแลนด์) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-01-2566  57  0
185   “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส และเทศกาล” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส    11-01-2566  59  0
186   วันเด็กปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”    11-01-2566  56  0
187   รับมอบ รับของรางวัล โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก บริษัท Global House โกลบอลเฮ้าส์ น่าน    11-01-2566  56  0
188   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ ฟอร์จูเนอร์+กระบะ บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-01-2566  55  0
189   นางสาวน่าน : ขอเชิญชวนร่วมประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2566    10-01-2566  57  0
190   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า…. “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”    10-01-2566  56  0
191   งานพัฒนาชุมชน : ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    10-01-2566  57  0
192   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    09-01-2566  54  0
193   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้ สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หน้า ธกส.เก่า) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  56  0
194   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  57  0
195   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+กระบะ บริเวณจุดกลับรถหน้าบิ๊กซีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  56  0
196   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  55  0
197   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-01-2566  56  0
198   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566    09-01-2566  53  0
199   โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน สพป.น่าน เขต ๑ ขอเชิญร่วมมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านไชยสถาน    09-01-2566  54  0
200   ตราสัญลักษณ์วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 "รอยยิ้มพิมพ์ใจ"    08-01-2566  51  0
201   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 8 มกราคม 2566    08-01-2566  56  0
202   ประกาศฉบับที่ 10 (ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย    08-01-2566  54  0
203   ขอเชิญชาวน่าน ร่วมกราบนมัสการหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาทวัดพระบาทน้ำพุ ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566    06-01-2566  56  0
204   จังหวัดน่าน เชิญชวนหน่วยงาน และผู้สนใจร่วมมาตรการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา    06-01-2566  55  0
205   รับของรางวัล ของเล่นเด็ก โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาน่าน)    06-01-2566  54  0
206   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 2    04-01-2566  56  0
207   รับมอบ ขนม จาก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท เพื่อสนับสนุนในการนำไปแจกเด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    04-01-2566  55  0
208   เย็นระลอกใหม่ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นลงช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค.    04-01-2566  55  0
209   เริ่มแล้ว! ทำพาสปอร์ตด่วน วันเดียว จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียค่าเล่ม ตั้งแต่ 3 - 13 ม.ค.66 วันละ 100 คิว    04-01-2566  58  0
210   นายชัยชาญ กุลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนรับมอบ ขนม จาก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท เพื่อสนับสนุนในการนำไปแจกเด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    04-01-2566  58  0
211   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566    03-01-2566  55  0
212   งานพัฒนาชุมชน : ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ในการสำรวจซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ในเขตชุมชนตำบลไชยสถาน    03-01-2566  54  0
213   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)    02-01-2566  57  0
214   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)    01-01-2566  54  0
215   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)    01-01-2566  56  0
216   สวัสดีปีใหม่ 2566    01-01-2566  55  0
217   นายพศวีร์ สมศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองน่าน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ    31-12-2565  56  0
218   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)    31-12-2565  57  0
219   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บริเวณถนนบ้านเรือง-ดอนเฟือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-12-2565  58  0
220   เทคนิค" วิธีการเลือกซื้อปุ๋ยให้ได้ปุ๋ยคุณภาพ"    31-12-2565  56  0
221   การตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566)    30-12-2565  59  0
222   ขอบคุณ คุณศรีทอน เสน่ห์หา และอาจารย์เจน ทนันชัย ที่ได้นำเครื่องดื่มมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจชุมชนตำบลไชยสถาน    30-12-2565  47  0
223   ล้างตลาด ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน กิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่    30-12-2565  49  0
224   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15    30-12-2565  47  0
225   เด็กและคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ ๑๕ ได้จัดกิจกรมการเรียนรู้ โครงการอาหารปลอดภัย (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า)    29-12-2565  48  0
226   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง    29-12-2565  47  0
227   เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุไฟไหม้ (อัคคีภัย) บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-12-2565  48  0
228   แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร    27-12-2565  40  0
229   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖    27-12-2565  38  0
230   เตือน ปชช. ระวังการระบาดไข้หวัดใหญ่ช่วงเทศกาล ย้ำผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อายุ 50 ปี ขึ้นไปใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้    27-12-2565  40  0
231   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565    27-12-2565  40  0
232   การจัดสอบคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕    27-12-2565  37  0
233   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บริเวณสายทางตาแก้ว-บ่อสวก บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-12-2565  37  0
234   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บริเวณก่อนถึงสัพานบ้านเด่นใหม่ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-12-2565  38  0
235   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-12-2565  39  0
236   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-12-2565  40  0
237   เปิด 7 เส้นทาง "รถเกินสิบล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่" ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565 และ 2 - 3 มกราคม 2566    22-12-2565  41  0
238   Night at the Museum Festival 2022 @NHM-NAN "วัฒนธรรมสายน้ำน่าน - ซอฟต์พาวเวอร์เมืองน่าน"    22-12-2565  41  0
239   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565    22-12-2565  41  0
240   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+เก๋ง บริเวณหน้าไทวัสดุ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2565  38  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.