ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
481   งาน”มุทิตานุสรณ์”ข้าราชการครู เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ คือ คุณครูพรพิมล ยอดศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    24-09-2565  70  0
482   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-09-2565  71  0
483   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าไทวัสดุ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-09-2565  69  0
484   มณฑลทหารบกที่ 38 เปิดรับสมัคร 💂ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566    22-09-2565  76  0
485   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดน่าน 🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 🕦 เวลา 12.00 น.    22-09-2565  75  0
486   รพ.น่าน ร่วมรณรงค์ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    21-09-2565  67  0
487   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+รถเก๋ง บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-09-2565  66  0
488   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-09-2565  70  0
489   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป    21-09-2565  70  0
490   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม" วันที่ 24 - 25 กันยายน 2565    21-09-2565  73  0
491   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดน่าน 🗓 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 🕦 เวลา 12.00 น.    21-09-2565  69  0
492   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 12.50 น.    21-09-2565  75  0
493   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน    20-09-2565  70  0
494   📲📲เตือนภัย‼️ประชาชนอย่าคลิกลิงค์ใน SMS หลอกรับเงินเยียวยา จากการป้องกันโรคระบาด ระวังถูกขโมยข้อมูล-ดูดเงินหมดบัญชี    20-09-2565  61  0
495   ขอเชิญผู้ที่ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์ส่งสินค้า (Rider) เข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)"    20-09-2565  68  0
496   งานประสานสาธารณูปโภค ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง ณ ถนนสายทางหนองนาท่อ-อำเภอเมืองน่าน่าน บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-09-2565  71  0
497   ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่    20-09-2565  67  0
498   พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2565 (จังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอปัว และอำเภอบ่อเกลือ)ร่องมรสุมภาคพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย    20-09-2565  67  0
499   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 👉🏻 ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20,23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.    20-09-2565  68  0
500   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดน่าน 🗓 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 🕦 เวลา 12.00 น.    19-09-2565  68  0
501   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 🗓 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.    19-09-2565  83  0
502   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-09-2565  68  0
503   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง การบริการเก็บ และขนขยะมูลฝอย    19-09-2565  65  0
504   “DIY ถังดักไขมัน” เพื่อใช้งานได้ในทุกครัวเรือน    19-09-2565  62  0
505   “หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น” งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 🗓วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.    18-09-2565  94  0
506   ♥️วันจันทร์ที่ 26 กันยายน นี้... รพ.น่าน ตรวจหัวใจให้ฟรี 400 คน    18-09-2565  67  0
507   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดน่าน 🗓 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565    18-09-2565  67  0
508   แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ    18-09-2565  70  0
509   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 🗓 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.    18-09-2565  62  0
510   อัพเดทภาพกราฟฟิก แสดงการพยากรณ์ฝนรวมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.)10 วันล่วงหน้า (18- 27 ก.ย.65 ระหว่างเวลา 07.00น. - 07.00 น.วันรุ่งขึ้น) จากแบบจำลองฯ ECMWF Init.2022091712 :    18-09-2565  67  0
511   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565    18-09-2565  67  0
512   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18 – 21 กันยายน 2565)"    18-09-2565  66  0
513   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ปฏิบัติการออกรับผู้ได้รับบาดเจ็บ บ้างปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-09-2565  68  0
514   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🐔มันไก่นาท่อ🐔    18-09-2565  72  0
515   สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน วันที่ 16 กันยายน 2565    16-09-2565  63  0
516   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565)"    16-09-2565  71  0
517   รายงานการติดตามสภาวะอากาศ ประจำวัน ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.    16-09-2565  74  0
518   รู้หลักขับรถผ่านเส้นทางฝนตก 🌧🚘 ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ชวนมาดู 6 เทคนิค #ขับรถลุยน้ำท่วม = #รถไม่ดับเครื่องไม่พัง    15-09-2565  64  0
519   ขอรับบริจาคเลือด ทุกกรุ๊ปเพื่อไปแลกกรุ๊ปที่ตรงกับยาย ให้กับ ยายเกี๋ยง เหลืออ่อน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ ICU โรงพยาบาลน่าน ด้วยการผ่าตัดด่วน และเสียเลือดเป็นจำนวนมาก    14-09-2565  65  0
520   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-09-2565  65  0
521   ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้า "กาดนัดม่วนใจ๋" ตลาดนัดสร้างสุขเพื่อประชาชน โดยเรือนจำจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นด้านการเกษตร    14-09-2565  65  0
522   ตำรวจ : ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65 ทางเว็บไซต์    13-09-2565  88  0
523   รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org    13-09-2565  86  0
524   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ดำเนินการตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 ณ สะพานเชื่อมระหว่าง บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 กับบ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-09-2565  85  0
525   ขอเชิญเที่ยว #งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (นัดปิดสนาม) วันที่ 14-23 ตุลาคม 2565 ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่าน    13-09-2565  80  0
526   จังหวัดน่านแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่    13-09-2565  80  0
527   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 12.50 น.    12-09-2565  75  0
528   ✨✨ผลไม้ทานดีมีประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย "มะพร้าว " กินให้พอดี แล้วจะรู้ว่าดีต่อสุขภาพกว่าที่คิด มาทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลกันนะคะ    11-09-2565  76  0
529   📣📣เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กว่า 7,000 จุดทั่วประเทศพร้อมระบบลงทะเบียนออนไลน์ และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน    11-09-2565  75  0
530   4 ดำมหัศจรรย์ : ไก่ดำ หมูดำ โคดำ กระต่ายดำ สัตว์เศรษฐกิจ ความลับสร้างรายได้มหาศาลให้เกษตรกรไทยกว่า 15 ปี    11-09-2565  74  0
531   ติดโควิดแล้วมีอาการไอ เจ็บคอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อละลายและขับเสมหะ การดื่มน้ำขิงใส่มะนาวหรือน้ำผึ้งช่วยลดอาการได้    11-09-2565  75  0
532   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565    11-09-2565  73  0
533   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ดำเนินการตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-09-2565  75  0
534   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ให้การช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    09-09-2565  73  0
535   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-09-2565  73  0
536   เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565    07-09-2565  74  0
537   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง สายทางเขาน้อย-แฟรตตำรวจ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-09-2565  75  0
538   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565    07-09-2565  76  0
539   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565)"    07-09-2565  77  0
540   ต้องรู้!! กฎหมายจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน    07-09-2565  76  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.