ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
   
 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
 
 
???????? แจ้งประชาสัมพันธ์ ????????
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน????
⚙️กองช่าง : ได้รับการประสานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
????????พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่…บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ตั้งแต่โรงน้ำดื่มฟองจันทร์ เป็นต้นไป) และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-09.30 น. และ เวลา 15.30-16.30 น.
#องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ขออภัย ในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ค่ะ ????????
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความพูดว่า "การไฟฟ้าส่วนกูมิภาค PROVNCIAL BECTEOTY AUTHORITY ประ ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน วันที่ เวลา งดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 09.30น. และเวลา 15.30น. ถึง 16.30 น. สาเหตุการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟ่ฟ้าแรงสูง ขอบเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ บ้านเขื่อนแก้ว บ้านฝาง บ้านเรือง บ้านนางาม บ้านนาม่วง บ้านดอนเฟือง บ้านสันป่าสัก บ้านตาแวน บ้านศรีนาป่าน บ้านนาท่อเด่น บ้านสะเนียนบ้านเหนือวัด บ้านเด่นใหม่ บ้านวังฆ้อง บ้านถืมตอง บ้านดอนถืมตอง บ้านกิ่วป่าห้า รพสต.ถืมตอง รพสต.ดอนเฟือง โรงเรียนบ้านดอนเฟือง โรงเรียนบ้านถืมตอง อบต.ตำบลเรือง สถานีตำรวจภูธรเรือง เกษตรอำเภอเมืองน่าน 7-ELEVENสาขาไซยสถาน บ้านกิ่วป่าห้า โรงน้ำดื่มฟองจันทร์ บ้านไชยสถาน สาเหตุ ติดต่อสอบถาม กรีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟ้ฟ้าในการเดิน เครื่องมือแพทย์ในบริเวณพิ้นที่ ที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าโปรด แจ้งให้การไฟ้าส่วนภมิภากังวัวน่านราบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและ จ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที การไฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด น่านจึงขออภัยในความไม่สะดวก ทีนี 1129 054-718120 054 การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน-PEA"
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   08-02-2566 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.