ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    
       -  คำสั่งอบต. เรื่องการยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  เปิดเอกสาร คำสั่งอบต.แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ติดจามและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ 720/2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    14-02-2563  14
 2   กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
       -  พระราชบญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เปิดเอกสาร   16-05-2565  0
       -  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยา   30-04-2562  0
 3   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   12-07-2564  1
 4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   23-07-2564  1
 5   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   01-03-564  0
 6   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   28-05-2564  1
 7   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   15-08-2564  0
 8   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564    
       -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   23-08-2564  0
 9   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
       -  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   01-10-2563  1
 10   แผนพัฒนาท้องถิ่น    
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปิดเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปิดเอกสาร   20-05-2565  0
 11   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
       -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 บันทึก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)2564   24-05-2565  0
 12   หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.ไชยสถาน 2564    
       -  หนังสือเชิญประชุมสภา  หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประชุมสมัยวิสามัญ 1-2564 ประชุมสมัยวิสามัญ 2-2564   01-02-2564  0
       -  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป   28-01-2563  0
 13   บันทึกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-14-ม.ค.65    
       -  บันทึกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-14-ม.ค.65  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   18-01-2565  0
 14   บันทึกการประชุมสภา-ครั้งแรก-30-ธ.ค.64    
       -  บันทึกการประชุมสภา-ครั้งแรก-30-ธ.ค.64  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   04-01-2565  1
 15   ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2565    
       -  ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2565  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   01-02-2565  0
 16   ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.-2565    
       -  ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.-2565  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   07-01-2565  2
 17   ประกาศ-กำหนดสมัยประชุมสภา-อบต.-2565    
       -  ประกาศ-กำหนดสมัยประชุมสภา-อบต.-2565  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   30-12-2564  0
 18   บันทึกการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-15-ก.พ.65    
       -  บันทึกการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1-15-ก.พ.65  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   15-02-2565  1
 19   ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2565    
       -  ประกาศ-เรียกประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2565  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   01-06-2565  0
 20   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565    
       -  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   01-06-2565  0
 21   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งแรก    
       -  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ครั้งแรก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-12-2564  0
 22   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 คร    
       -  บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ 1 2565 14 ม.ค.65  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   14-01-2565  0
 23   บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั    
       -  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ 2 2565 15 ก.พ.65 (1)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-02-2565  0
 24   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565    
       -  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ 2 2565 25 ก.พ.65 (2)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-02-2565  0
 25   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565    
       -  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ 3 2565 29 มิ.ย.65  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-06-2565  1
 26   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    
       -  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-07-2565  1
 27   บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    
       -  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-07-2565  0
 28   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที    
       -  บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ 1 (ครั้งที่ 1) 24 ก.ย.65 แก้ไขล่าสุด 24  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-09-2565  0
 29   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที    
       -  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-09-2565  1
 30   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที    
       -  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-09-2565  2
 31   บันทึกประชุม สามัยสามัญ 4 2565 15-ส.ค.65 (1)    
       -  บันทึกประชุม สามัยสามัญ 4 2565 15-ส.ค.65 (1)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-08-2565  1
 32   บันทึกประชุม สมัยสามัญ 4 2565 29 ส.ค.65 แปรญัตติล่าสุด (2)    
       -  บันทึกประชุม สมัยสามัญ 4 2565 29 ส.ค.65 แปรญัตติล่าสุด (2)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-08-2565  0
 33   บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ 2 (ครั้งที่ 1) 28 ธ.ค.65    
       -  บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ 2 (ครั้งที่ 1) 28 ธ.ค.65  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-12-2565  0
 34   ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 1    
       -  ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-01-2565  0
 35   ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
       -  ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-02-2565  0
 36   ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
       -  ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-06-2565  0
 37   ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1    
       -  ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-08-2565  0
 38   ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2    
       -  ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุม สมัยสามัญ 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-08-2565  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.